کانال تلگرام
علیرضا افشاری مجد

درسی

علیرضا افشاری مجد
- ۱ ماه قبل، شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹، ساعت 19:20

کدام گزینه در مورد دسته های 1در جدول کارنو صحیح است؟
الف)تعداد دسته ها بیشتر مد نظر است
ب) حداقل تعداد 6باید در یک دسته قرار داد
ج) تعداد 6های که در یک دسته قرار می گیرند باید توانی از 2باشد.
د) دسته ها نمی توانند در تعدادی 6با هم مشترک باشند

 

علیرضا افشاری مجد - عضویت : 1398/7/30 ، ،
برای ثبت پاسخ باید وارد سایت شوید