در این فصل قصد داریم شما را با عناصر نقل قول (کوتیشن) در HTML آشنا کنیم. شما در این فصل با مثال های متنوع، کار با نقل قول ها را خواهید آموخت.


 عنصر <q> برای نقل قول های کوتاه

عنصر <q> در HTML  یک نقل قول کوتاه را تعریف میکند.

مرورگر ها معمولا اطراف متنی که داخل عنصر <q> قرار میگیرد، علامت کوتیشن قرار میدهند.

<p>WWF's goal is to: <q>Build a future where people live in harmony with nature.</q></p>
خودتان امتحان کنید

عنصر <blockquote> برای نقل قول ها

عنصر <blockquote> در HTML قسمتی را که از منبعی دیگر نقل شده است، تعریف می کند.

مرورگر ها معمولا برای عناصر <blockquote> تورفتگی ایجاد میکنند.

<p>Here is a quote from WWF's website:</p>
<blockquote cite="http://www.worldwildlife.org/who/index.html">
For 50 years, WWF has been protecting the future of nature.
The world's leading conservation organization,
WWF works in 100 countries and is supported by
1.2 million members in the United States and
close to 5 million globally.
</blockquote>
خودتان امتحان کنید

عنصر <abbr> برای کلمات مختصر شده

عنصر <abbr> در HTML یک اختصار برای کلمه ی مخفف شده تعریف میکند.

مشخص کردن اختصارات اطلاعات مفیدی در اختیار مرورگر ها ، سیستم های ترجمه و موتور های جستجو قرار میدهد.

<p>The <abbr title="World Health Organization">WHO</abbr> was founded in 1948.</p>
خودتان امتحان کنید

عنصر <address> برای اطلاعات تماس در HTML

عنصر <address> اطلاعات تماس (مالک) یک سند یا مقاله را تعریف میکند.

محتویات داخل عنصر <address> معمولا به صورت ایتلیک نمایش داده میشوند. بیشتر مرورگر ها یک خط خالی ابتدا و انتهای این عنصر ایجاد میکنند.

<address>
Written by John Doe.<br> 
Visit us at:<br>
Example.com<br>
Box 564, Disneyland<br>
USA
</address>
خودتان امتحان کنید

عنصر <cite> برای عنوان کار در HTML

عنصر <cite> عنوانی را برای یک نمونه کار مشخص میکند.

معمولا محتویات عنصر <cite> به صورت ایتلیک نمایش داده میشوند.

<p><cite>The Scream</cite> by Edvard Munch. Painted in 1893.</p>
خودتان امتحان کنید

عنصر <bdo> برای برعکس کردن جهت حروف یک متن

از عنصر <bdo> برای تغییر جهت حروف یک متن استفاده میشود.

<bdo dir="rtl">This text will be written from right to left</bdo>
خودتان امتحان کنید