با استفاده از دستور ng-model میتوان مقادیر عناصر HTML را به داده های اپلیکیشن بایند کرد. در این فصل با دستور ng-model و نحوه ی عملکرد آن آشنا خواهیم شد.


ng-model

با استفاده از دستور ng-model میتوان مقدار یک فیلد متنی را به متغیری که در آنگولار تعریف شده است ، بایند کرد :

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  Name: <input ng-model="name">
</div>

<script>
var app = angular.module('myApp', []);
app.controller('myCtrl', function($scope) {
  $scope.name = "John Doe";
});
</script>

خودتان امتحان کنید


بایندیگ دو طرفه

عملیات بایندینگ دو طرفه است. اگر کاربر مقدار داخل متنی را تغییر دهد ، مقدار متغیر تعریف شده در آنگولار نیز تغییر خواهد کرد :

<div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
  Name: <input ng-model="name">
  <h1>You entered: {{name}}</h1>
</div>

خودتان امتحان کنید


اعتبار سنجی مقادیر ورودی

دستور ng-model میتواند نوع اعتبارسنجی را برای داده های اپلیکیشن فراهم آورد (عدد ، ایمیل ، الزامی بودن ورود داده) :

<form ng-app="" name="myForm">
  Email:
  <input type="email" name="myAddress" ng-model="text">
  <span ng-show="myForm.myAddress.$error.email">Not a valid e-mail address</span>
</form>

خودتان امتحان کنید

در نمونه مثال بالا فقط در صورتی عنصر span نشان داده میشود که عبارتی که داخل ng-show قرار دارد مقدار true را برگرداند.

نکته : اگر مشخصه یا مقداری که داخل ng-model تعریف میشود از قبل در کنترولر وجود نداشته باشد ، آنگولار آن را ایجاد خواهد کرد.


وضعیت اپلیکیشن

دستور ng-model میتواند وضعیت داده های اپلیکیشن را مشخص کند :

<form ng-app="" name="myForm" ng-init="myText = 'post@myweb.com'">
  Email:
  <input type="email" name="myAddress" ng-model="myText" required>
  <h1>Status</h1>
  {{myForm.myAddress.$valid}}
  {{myForm.myAddress.$dirty}}
  {{myForm.myAddress.$touched}}
</form>

خودتان امتحان کنید


کلاس های CSS

دستور ng-model بسته به وضعیت عناصر HTML ، کلاس هایی از CSS را به آنها اضافه میکند :

<style>
input.ng-invalid {
  background-color: lightblue;
}
</style>
<body>

<form ng-app="" name="myForm">
  Enter your name:
  <input name="myName" ng-model="myText" required>
</form>

خودتان امتحان کنید

دستور ng-model بسته به وضعیت فیلد های یک فرم کلاس های زیر به عناصر مورد نظر اضافه و یا حذف میکند :

 • ng-empty
 • ng-not-empty
 • ng-touched
 • ng-untouched
 • ng-valid
 • ng-invalid
 • ng-dirty
 • ng-pending
 • ng-pristine