جاوا اسکریپت دارای متدهایی هست که با استفاده از آنها میتوان با رشته ها کار کرد. در فصل قبل با بعضی از متد های رشته ای جاوا اسکریپت آشنا شدیم. در این فصل با ادامه این توابع در جاوا اسکریپت آشنا میشویم.


جایگزین کردن محتوای یک رشته

با استفاده از متد ()replace می توان مقداری مشخص در یک رشته را با مقداری دیگر جایگزین کرد :

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo">Please visit Microsoft!</p>

<script>
function myFunction() {
  var str = document.getElementById("demo").innerHTML; 
  var txt = str.replace("Microsoft","W3Schools");
  document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script>

در نمونه مثال بالا با کلیک روی دکمه Try it عملیات جایگزین کردن انجام میشود.

نکته : دقت داشته باشید که متد ()replace اصل رشته ای که بر روی آن فراخوانی می شود را تغییر نمیدهد ، در واقع خروجی در یک رشته جدید قرار می گیرد.

 

به صورت پیش فرض متد ()replace اولین رخداد متن مورد نظر را جایگزین می‌کند :

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo">Please visit Microsoft and Microsoft!</p>

<script>
function myFunction() {
  var str = document.getElementById("demo").innerHTML; 
  var txt = str.replace("Microsoft","W3Schools");
  document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script>

در نمونه مثال بالا اولین کلمه Microsoft جایگزین میشود.

برای جایگزین کردن همه رخدادهای یک متن در یک رشته باید از عبارت با قاعده g/ در متد ()replace استفاده کنید :

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo">Please visit Microsoft and Microsoft!</p>

<script>
function myFunction() {
  var str = document.getElementById("demo").innerHTML; 
  var txt = str.replace(/Microsoft/g,"W3Schools");
  document.getElementById("demo").innerHTML = txt;
}
</script>

در نمونه مثال بالا تمام کلمات Microsoft در پاراگراف مربوطه با کلمه ی W3Schools میشوند.


تبدیل به حروف بزرگ و کوچک

با استفاده از متد ()toUpperCase می توان یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل کرد :

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo">Hello World!</p>

<script>
function myFunction() {
  var text = document.getElementById("demo").innerHTML;
  document.getElementById("demo").innerHTML = text.toUpperCase();
}
</script>

خروجی مثال بالا بعد از کلیک روی دکمه Try it :

HELLO WORLD!

با استفاده از متد ()toLowerCase میتوان یک رشته را به حروف کوچک تبدیل کرد :

<button onclick="myFunction()">Try it</button>

<p id="demo">Hello World!</p>

<script>
function myFunction() {
  var text = document.getElementById("demo").innerHTML;
  document.getElementById("demo").innerHTML = text.toLowerCase();
}
</script>

خروجی مثال بالا بعد از کلیک روی دکمه Try it :

hello world!

متد ()concat

با استفاده از متد ()concat می توان دو و یا چند رشته را به هم الحاق کرد :

<p id="demo"></p>

<script>
var text1 = "Hello";
var text2 = "World!";
var text3 = text1.concat(" ",text2);
document.getElementById("demo").innerHTML = text3;
</script>

خروجی نمونه مثال بالا به شکل زیر است :

Hello World!

در واقع میتوان از متد ()concat به عنوان جایگزینی برای عملگر + استفاده نمود. در نمونه مثال زیر هر دو خط کد، عملکرد یکسانی را خواهند داشت :

var text = "Hello" + " " + "World!";
var text = "Hello".concat(" ", "World!");

متد ()String.trim

با استفاده از متد ()String.trim می توان فضاهای خالی را از ابتدا و انتهای یک رشته حذف کرد :

var str = "    Hello World!    ";
alert(str.trim());

نکته : متد ()String.trim در مرورگر اینترنت اکسپلورر نسخه ۸ و پایین‌تر پشتیبانی نمی شود.

 

در صورتی که بخواهید این پشتیبانی در مرورگر اینترنت اکسپلورر نسخه ۸ انجام شود. میتوانید از متد String.replace به همراه عبارات با قاعده استفاده کنید :

var str = "    Hello World!    ";
alert(str.replace(/^[\s\uFEFF\xA0]+|[\s\uFEFF\xA0]+$/g, ''));