برای نمایش یک صفحه ی وب در صفحه وبی دیگر از iframe ها استفاده میکنیم. در این فصل به طور کامل با این عنصر در HTML آشنا خواهید شد.


 در iframe زیر میتوانید صفحه ی معرفی دوره HTML5 را مشاهده کنید.


نحو (سینتکس) iframe

یک iframe در HTML با استفاده از تگ <iframe> تعریف میشود :

<iframe src="URL"></iframe>

صفت src آدرس اینترنتی صفحه ای را که میخواهیم نمایش دهیم مشخص میکند.


تنظیم طول و عرض برای iframe

با استفاده از صفات height و width میتوان اندازه ی یک iframe را مشخص نمود.

به صورت پیشفرض واحد دو صفت ذکر شده (طول و عرض) پیکسل است. اما میتوان از درصد نیز استفاده نمود (برای مثال "80%").

<iframe src="demo_iframe.html" height="200" width="300"></iframe>
خودتان امتحان کنید

حذف border برای iframe

به صورت پیشفرض یک iframe یک border در اطراف خود دارد.

با اضافه کردن صفت style  و استفاده از خاصیت border در CSS میتوانید border پیشفرض را از بین ببرید :

<iframe src="demo_iframe.html" style="border:none;"></iframe>
خودتان امتحان کنید

با استفاده از CSS همچنین میتوانید اندازه، استایل و رنگ border در iframe را تغییر دهید :

<iframe src="demo_iframe.html" style="border:2px solid grey;"></iframe>
خودتان امتحان کنید

صفحه ی مقصد برای یک لینک

یک iframe میتواند صفحه ی مقصدی برای یک لینک باشد.

صفت target  برای یک لینک با نام مشخص شده برای iframe مقدار دهی میشود :

<iframe src="demo_iframe.html" name="iframe_a"></iframe>

<p><a href="http://www.learnsource.net" target="iframe_a">learnsource.net</a></p>
خودتان امتحان کنید