در HTML کاراکتر هایی وجود دارد که از قبل برای زبان HTML رزرو شده هستند و از آنها در متون مثل دیگر کارکتر ها نمیتوان استفاده کرد. در این فصل با کاراکتر های موجودیت آشنا خواهیم شد.


کاراکتر های رزرو شده در HTML باید با کارکتر های موجودیت جایگزین شوند.

کارکترهایی که در صفحه کلید موجود نیستند نیز میتوانند با کاراکتر های موجودیت جایگزین شوند.


موجودیت ها در HTML

بعضی از کاراکتر ها در HTML رزرو شده هستند.

اگر شما از کاراکتر کمتر از (>) و یا بزرگتر از (<) در متن خود استفاده کنید، مرورگر ممکن است آن را با تگ اشتباه بگیرد.

کاراکتر های موجودیت برای نمایش کاراکتر های رزرو شده در HTML استفاده میشود.

سینتکس یک کارکتر موجودیت به شکل زیر است :

&entity_name;
OR

&#entity_number;

برای نمایش یک علامت کمتر از (>) ما باید بنویسیم : ;lt& یا ;60#&

مزایای استفاده از نام موجودیت : نام موجودیت راحت تر به ذهن سپرده میشود.

معایب استفاده از نام موجودیت : مرورگر ها ممکن است نام همه موجودیت را پشتیبانی نکنند، اما اعداد را به خوبی پشتیبانی میکنند.


 فاصله بین کلمات

یک کارکتر موجودیت که در HTML رایج است فاصله بین کلمات است : ;nbsp&

دو کلمه با استفاده از فاصله بهم متصل میشوند.

اگر شما 10 فاصله بین دو کلمه قرار دهید مرورگر 9 تای آنها را نادیده میگیرد. برای اضافه کردن واقعی فاصله شما میتوانید از ;nbsp& به هر تعدادی که میخواهید بین دو کلمه استفاده کنید.

جدول زیر بعضی از موجودیت های مفید در HTML را نشان میدهد :

   Entity Number      Entity Name      Description      Result  
   &#160;      &nbsp;      non-breaking space       
   &#60;    &lt;    less than    <
   &#62;    &gt;    greater than    >
   &#38;    &amp;    ampersand    &
   &#34;    &quot;    double quotation mark    "
   &#39;    &apos;    single quotation mark (apostrophe)    '
   &#162;    &cent;    cent    ¢
   &#163;    &pound;    pound    £
   &#165;    &yen;    yen    ¥
   &#8364;    &euro;    euro    €
   &#169;    &copy;    copyright    ©
   &#174;    &reg;    registered trademark    ®