صفات (Attributes) اطلاعات اضافی را برای عنصر HTML فراهم میکنند. در این فصل قصد داریم تعدادی از صفات رایج در عناصر HTML را بررسی کنیم.


صفات در HTML 

  •  تمام تگ های HTML میتوانند حاوی صفات باشند
  • صفات همیشه در تگ آغازین قرار میگیرند
  • صفات معمولا به صورت نام / مقدار تعریف میشوند : "مقدار" = نام 

صفت title 

صفت title برای عنصر پارگراف تعریف میشود. مقدار این صفت وقتی که موس روی پاراگراف قرار میگیرد در یک تول تیپ (مستطیل کوچکی که توضیحاتی در آن قرار گرفته است) نمایش داده میشود :

<p title="I'm a tooltip">
   This is a paragraph.
</p>
خودتان امتحان کنید

صفت href

لینک ها در HTML توسط تگ <a> تعریف میشوند. آدرس لینک توسط صفت href مشخص میشود :

<a href="http://www.w3schools.com">This is a link</a>
خودتان امتحان کنید

صفات اندازه

عکس ها در HTML توسط تگ <img> تعریف میشوند. 

 آدرس تصویر مورد نظر توسط صفت (src) و اندازه های تصویر توسط صفات (width و height) مشخص میشوند :

<img src="/Uploads/Images/learnsourcelogo.png" width="210" height="55">
خودتان امتحان کنید

نکته : واحد اندازه های تصویر (width و height) پیکسل هستند.


صفت alt 

صفت alt متنی جایگزین برای زمانی که تصویر به هر دلیلی قابل نمایش نیست را مشخص میکند.

<img src="/Uploads/Images/learnsourcelogo.png" alt="learnsource.net" width="210" height="55">

تایپ صفات با حروف بزرگ یا کوچک 

در HTML5 کوچک یا یزرگ بودن حروف صفات اهمیتی ندارد و میتوان به هر دو صورت صفات را تایپ کرد.

برای مثال تگ صفت عنوان در هر دو صورت title و TITLE صحیح است.

W3C (کنسرسیوم World Wide Web) استفاده از حروف کوچک را پیشنهاد میکند.


استفاده از نقل قول برای مقادیر صفات

در HTML5 نیاز به استفاده از نقل قول (" ") برای مقادیر صفات نیست. برای مثال به مقدار صفت href در کد زیر دقت کنید :

<a href=http://www.learnsource.net>
خودتان امتحان کنید

با این حال توصیه میشود همیشه از نقل قول استفاده کنید.

در بعضی مواقع استفاده از نقل قول (" ") ضروری هست مانند مواردی که بین دو کلمه space وجود دارد.

مثال زیر نمونه ای اشتباه است که صفت title را به صورت صحیح نمایش نمیدهد :

<p title=About W3Schools>

نکته : استفاده از نقل قول شیوه ی رایجی هست و باعث جلوگیری از بروز خطا میشود.

 استفاده از نقل قول دوتایی یا تکی 

استفاده از نقل قول دوتایی (" ") در HTML رایج تر است اگرچه شما میتوانید بدون هیچ مشکلی از نقل قول تکی (' ') استفاده کنید.

در بعضی از مواقع ممکن است خود متن داری نقل قول دوتایی یا تکی باشد که میتوان برای جلوگیری از خطا به شکل زیر از نقل قول ها استفاده کرد :

<p title='John "ShotGun" Nelson'>

یا

<p title="John 'ShotGun' Nelson">