JavaScript میتواند با استفاده از عبارت های جاوااسکریپت که در داخل تگ <script>... </script> یک صفحه ی وب قرار میگیرند، پیاده سازی شود. شما میتوانید تگ <script> که
شامل کد هایتان است را در هر جایی از یک صفحه وب قرار دهید. با این وجود پیشنهاد میشود که کد های جاوااسکریپت را داخل تگ <head> قرار دهید.


تگ <script> به مرورگر این اطلاع را میدهد که متن هایی که در داخل این تگ قرار گرفته است باید به وسیله ی مفسر تفسیر شود. نمونه کد زیر محل قرار گیری کد های جاوااسکریپت را در تگ <script> را نشان میدهد :

<script ...>
  JavaScript code
</script>

در گذشته تگ script دارای دو صفت مهم بود :

 • Language - مشخص میکند که ما میخواهیم از کدام زبان اسکریپتی استفاده کنیم. در نسخه های جدید HTML دیگر نیاز به نوشتن این صفت نیست.
 • Type - این صفت نیز به زبان اسکریپتی در حال استفاده اشاره دارد که باید با مقدار "text/javascript" مقداردهی شود. در نسخه جدید HTML از آنجایی که زبان پیشفرض برای HTML، جاوااسکریپت است، دیگر نیاز به استفاده از این صفت نیست :
<script language="javascript" type="text/javascript">
  JavaScript code
</script>

 در حال حاضر به هیچدام از این صفات نیاز نیست :

<script>
  JavaScript code
</script>

بگذارید به یک مثال ساده که عبارت "Hello World" را در صفحه چاپ میکند نگاهی بیندازیم. در نمونه مثال زیر از تابع document.write که یک رشته را در سند HTML ما مینویسد، استفاده کرده ایم. از این تابع میتوان برای نوشتن متون ساده و یا تگ های HTML در صفحه وب استفاده کرد :

<html>
  <body>
   <script>
      document.write("Hello World!")
   </script>
  </body>
</html>

این کد خروجی زیر را تولید میکند :

Hello World!

کارکتر فضای سفید (Whitespace) و کارکتر خط جدید (Line Breaks)

جاوا اسکریپت فضاهای خالی، تب ها و خطوط جدیدی که در برنامه ی جاوا اسکریپت معمولا برای  خوانایی کد ایجاد شود را نادیده میگیرد. به این ترتیب میتوانید به صورت آزادانه از فضا های خالی، تب ها و خطوط جدید در برنامه برای رسیدن به یک کد خوانا و قابل فهم استفاده کنید.


اختیاری بودن نقطه ویرگول ها

دستورات جاوا اسکریپت همانند دستورات زبان های ++C ، C  و جاوا معمولا با نقطه ویرگول(;) خاتمه میابند. با این حال JavaScript به شما اجازه میدهد اگر هر دستور خود را در یک خط بنویسید از قرار دادن نقطه ویرگول صرف نظر کنید.

برای مثال دستورات نمونه مثال زیر بدون نقطه ویرگول نوشته شده اند :

<script>
   var1 = 10
   var2 = 20
</script>

اما زمانی که چندین دستور را در یک خط قرار میدهیم باید از نقطه ویرگول استفاده کرد :

<script>
   var1 = 10; var2 = 20;
</script>

نکته : سعی کنید در هر حالتی از نقطه ویرگول استفاده کنید. این یک تمرین خوب برنامه نویسی است.


حساس بودن به حروف کوچک و بزرگ (Case Sensitivity)

JavaScript یک زبان case-sensitive است. این به این معناست که کلمات کلیدی زبان، متغیر ها، نام توابع و هر شناسه ای دیگر در این زبان ، نسبت به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند. پس شناسه هایی مانند Time و TIME در زبان جاوا اسکریپت دو شناسه ی متفاوت محسوب میشوند و معنای متفاوتی خواهند داشت.


کامنت ها در جاوا اسکریپت

در زبان جاوا اسکریپت از هر دو نوع کامنت با استایل C و ++C میتوان استفاده کرد. بنابراین :

هر متنی بین یک // تا انتهای خط به عنوان یک کامنت محسوب میشود و به وسیله ی مفسر جاوا اسکریپت نادیده گرفته میشود.
هر متنی بین کارکتر های */ و /* به عنوان یک کامنت محسوب میشود. این کارکتر ها ممکن است چندین خط را در بربگیرند.

<script>
 
   // This is a comment. It is similar to comments in C++
  
   /*
   * This is a multiline comment in JavaScript
   * It is very similar to comments in C Programming
   */
  
</script>

برنامه های جاوا اسکریپت

یک برنامه کامپیوتری لیستی از دستورالعمل هاست که باید به وسیله ی کامپیوتر اجرا شود. در یک زبان برنامه نویسی همچون JavaScript(جاوا اسکریپت) این دستورالعمل ها ، گزاره و یا دستور (statements) زبان برنامه نویسی نامیده میشوند. دستورات (گزاره ها) در زبان جاوا اسکریپت به وسیله ی سمی کالن (;) از هم جدا میشوند :

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>

  <h2>JavaScript Statements</h2>

  <p id="demo"></p>

  <script>
   var x, y, z;
   x = 5;
   y = 6;
   z = x + y;
   document.getElementById("demo").innerHTML = z;
  </script>

 </body>
</html>

نکته : دستورات زبان JavaScript (جاوا اسکریپت) ترکیبی از مقادیر ، عبارات ، عملگر ها ، کلمات کلیدی و کامنت ها هستند


مقادیر زبان جاوا اسکریپت

قواعد نوشتاری زبان جاوا اسکریپت دو نوع مقدار را تعریف میکند : مقادیر ثابت و مقادیر متغیر ها

مقادیر ثابت لیترال نامیده میشوند و مقادیر متغیر ها ، متغیر نامیده میشوند.


لیترال ها در جاوا اسکریپت

مهمترین قوانین برای نوشتن مقادیر ثابت عبارت اند از :

اعداد با و یا بدون اعشار نوشته میشوند :

10.50

1001

نمونه مثال :

<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>

  <h2>JavaScript Numbers</h2>

  <p>Number can be written with or without decimals.</p>

  <p id="demo1"></p>
  <p id="demo2"></p>

  <script>
   document.getElementById("demo1").innerHTML = 10.50;
   document.getElementById("demo2").innerHTML = 10
  </script>

 </body>
</html>

با بارگذاری نمونه مثال بالا مقدار 10.50 در پاراگراف demo1 و مقدار 10 در پاراگراف demo2 قرار میگیرند.

رشته ها متن هستند که میتوان آنها را در سینگل کوتیشن ('') و یا دابل کوتیشن ("") قرار داد :


"John Doe"

'John Doe'

نمونه مثال :


<!DOCTYPE html>
<html>
 <body>

  <h2>JavaScript Strings</h2>

  <p>Strings can be written with double or single quotes.</p>

  <p id="demo"></p>

  <script>
   document.getElementById("demo").innerHTML = 'John Doe';
  </script>

</body>
</html>

متغیر ها در جاوا اسکریپت

در زبان های برنامه نویسی از متغیر ها برای ذخیره ی داده ها استفاده میکنند. جاوا اسکریپت از کلمه ی کلیدی var برای تعریف متغیر ها استفاده میکند. برای انتساب مقادیر به متغیر ها از عملگر مساوی (=) استفاده میکنیم.

در نمونه مثال زیر، x به عنوان یک متغیر تعریف شده است و سپس مقدار 6 در آن قرار گرفته است :


<!DOCTYPE html>
 <html>
  <body>

   <h2>JavaScript Variables</h2>

   <p id="demo"></p>

  <script>
   var x;
   x = 6;
   document.getElementById("demo").innerHTML = x;
  </script>

</body>
</html>

خروجی نمونه مثال فوق به شکل زیر است :

varibale


عملگر ها در جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت از عملگر های ریاضی ( + - *  / ) برای محاسبه ی مقادیر استفاده میکند :


<!DOCTYPE html>
 <html>
  <body>

   <h2>JavaScript Operators</h2>
   <p id="demo"></p>

  <script>
   document.getElementById("demo").innerHTML = (5 + 6) * 10;
  </script>

</body>
</html>

در نمونه مثال بالا از عملگر های ضرب و جمع برای محاسبه ی یک عبارت استفاده شده است :

جاوا اسکریپت از عملگر انتساب (=) برای قرار دادن یک مقدار در یک متغیر استفاده میکند :


<!DOCTYPE html>
 <html>
  <body>

   <h2>Assigning JavaScript Values</h2>

   <p id="demo"></p>

  <script>
   var x, y;
   x = 5;
   y = 6;
   document.getElementById("demo").innerHTML = x + y;
  </script>

</body>
</html>

در نمونه مثال بالا از عمگر انتساب (=) برای قرار دادن جمع دو متغیر x و y در خاصیت innerHTML یک پاراگراف استفاده شده است.