اگر مقادیر زیادی از داده ها را ذخیره سازی می کنید خواه داده هایی که مربوط به کسب و کار شما باشد، یا داده هایی در مورد آزمایشات علمی و هر داده ای که برای شما اهمیت دارد، بهترین عملی که می توانید با داده های خود انجام دهید مراقبت از آنها با یک سیستم مدیریت پایگاه داده مانند SQL Server است.

SQL Server 2019 جدیدترین نسخه موتور پایگاه داده شاخص مایکروسافت است. این موتور پایگاه داده برخی از بزرگترین و مهمترین بانک های اطلاعاتی سراسر جهان را در خود ذخیره سازی میکند. با این وجود هنوز هم می تواند نیازهای هر کسب و کار کوچک یا توسعه دهنده برنامه مستقل را جواب گو باشد و به آنها کمک کند

در این دوره به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید از تمام قابلیتهای کلاس جهانی SQL Server برای خود استفاده کنید، به شما نشان میدهم که چطور میتوانید داده های خود را به صورت امن ذخیره سازی کرده و در آینده آنها را واکشی کنید.